PROGRAMSKA OPREDJELJENJA

za razdoblje 2013.-2017.

Polazeći od temeljne postavke naše političke filozofije – Bosna i Hercegovina je naša domovina u kojoj svi njezini državljani, neovisno o svojoj nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj, spolnoj i bilo kakvoj drugoj pripadnosti i opredjeljenju, trebaju biti jednaki u svojim slobodama, pravima i obvezama na svim područjima i u svim sferama života i rada, te kao takva treba biti integrirana u slobodni demokratski svijet – ovim se utvrđuju temeljna politička opredjeljenja i stajališta Stranke u razdoblju 2013.-2017. kao i njezino djelovanje u slijedećim, najbitnijim pitanjima

 

Ustavno uređenje

 

Stanje ustavnog uređenja BiH od uspostave «Daytonske BiH» glavna je prepreka koja onemogućava, ograničava i otežava prevladavanje posljedica nastalih tijekom rata, kao i tranziciju, rekonstrukciju i demokratizaciju BiH, te njezino integriranje u euroatlanske asocijacije koje čine zemlje slobodnog, demokratskog svijeta.

Ovakvo ustavno uređenje BiH je nepravedno, nefunkcionalno i kao takvo politički neodrživo bez snažnog angažmana i intervencije međunarodne zajednice u svim područjima života i rada. Poradi toga, Stranka se zalaže za reforme i donošenje novog ustava kojim će se uvažavati sve posebnosti, prava, interesi i potrebe naroda, građana BiH i područja sa snažnim instrumentima koji će onemogućiti bilo kakav oblik majorizacije, a sve imajući u vidu iskustva složenih, višenacionalnih država slobodnog demokratskog svijeta.

Međutim imajući u vidu aktualno stanje u zemlji, Stranka prihvaća, podržava i dat će svoj prilog postupnoj promjeni postojećeg ustavnog uređenja ako ono ide k izjednačavanju ustavne pozicije hrvatskog naroda s druga dva konstitutivna naroda.

U tom smislu zalažemo se za: proširenje nadležnosti države i njezino institucionalno jačanje;

U nadležnosti tijela i tijela državne vlasti BiH trebaju biti svi poslovi i odgovornosti kojima se ostvaruje njezina cjelovitost, suverenitet, politička neovisnost i međunarodni subjektivitet (vanjski i unutarnji poslovi, obrana, sigurnost, sigurnosne službe, financije, pravosuđe), svi poslovi potrebni za integraciju BiH u euroatlanske strukture EU i NATO-a, te također sve obveze preuzete prema aneksima Daytonskog sporazuma, te ostale obveze preuzete članstvom u Vijeću Europe, kao i SSP-om (Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju), i na koncu svi poslovi vezani uz uspostavu jedinstvenog ekonomskog prostora i jedinstvenog unutarnjeg tržišta; uređenje odnosa između državnih i nižih razina vlasti; suženje nadležnosti Predsjedništva BiH, a jačanje uloge Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH; obvezno zadržavanje Doma naroda kao potpuno ravnopravnog Zastupničkom domu; proširenje broja članova oba doma PSBiH, uz osiguranje zastupljenosti u Domu naroda predstavnika konstitutivnih naroda iz oba entiteta; entitetsko glasovanje u onim područjima u kojima država i entiteti «dijele» nadležnosti; zadržavanje sadašnjeg načina odlučivanja u ostalim državnim institucijama; rotacija na čelnim državnim dužnostima i paritetna zastupljenost na najvišim dužnostima u BiH. Stranka se zalaže za ukidanje entiteta. Novo ustrojstvo u BiH treba počivati na tri razine vlasti: država, federalna jedinica i jedinica lokalne samouprave. Srednja razina vlasti podrazumijeva posve novu teritorijalno-administrativnu reorganizaciju, koja se može postići uspostavom federalnih jedinica (ili regija) koje bi služile kao mehanizam decentralizacije, a uspostavljale bi se na temelju zemljopisnih, prometnih, gospodarsko-ekonomskih, kulturoloških, povijesnih i etničkih kriterija, te bi ostvarivale policentrični razvoj, područnu samoupravu i upravljale lokalnim resursima u okviru državnih zakona.

Posebno smo zainteresirani i osjetljivi na ustroj Središnje Bosne i šireg područja Posavine kao zasebnih federalnih jedinica/regija. Šire područje oko Sarajeva također bi bilo ustrojeno kao federalna jedinica/regija, ali bi grad Sarajevo (sve gradske četvrti iz jednog i drugog entiteta) bio ustrojen kao distrikt, s obzirom na to da je glavni grad, te bi kao takav bio pod izravnom upravom središnjih tijela BiH.

 

Federalne jedinice/regije imale bi predstavničko tijelo, te izvršna tijela za provedbu zakona, te nadležnost za osnivanje i upravljanje zdravstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama.

Nacionalna struktura svih tijela i institucija, službi i drugih pravnih subjekata s javnim ovlastima Bosne i Hercegovine, entiteta i njihovih nižih jedinica treba odražavati nacionalnu strukturu njihovog stanovništva prema popisu iz 1991. godine do provedbe Aneksa VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir, a nakon toga pema zadnjem popisu stanovništva.

Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) bile bi ustrojene po jedinstvenom kriteriju i načelima u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

 

Izborna pravila

 

Zalažemo se za pristupanje izmjenama izbornog zakonodavstva koje podrazumijevaju sljedeće: izbor članova Predsjedništva BiH povjeriti Parlamentarnoj skupštini BiH; zakonom urediti izbor članova Vijeća naroda RS-a i izjednačiti ga s položajem Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH; izborni prag od 3% zadržati na razini izbornih jedinica (a ne entiteta); osigurati najmanju izbornu kvotu pripadnika konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti; zakonom urediti pitanje pripadnosti konstitutivnim narodima u izbornim procesima; preurediti način glasovanja u odsutnosti (poštom).

 

Organizacija pravosuđa i jačanje pravne države

 

Reforma pravosuđa nije dala rezultate u smislu jačanja građanske sigurnosti, poboljšanja učinkovitosti borbe protiv korupcije i kriminala, jednakosti građana pred zakonom.

Stranka podržava daljnje jačanje pravosudnih tijela na razini države. Na razini države mora se uspostaviti najviši apelacijski sud koji će, radi ujednačavanja sudske prakse, jednakosti pred zakonom i općenito sigurnosti građana, imati kompetenciju za odlučivanje kao drugostupanjski ili trećestupanjski sud kada se radi o kaznenim djelima, prekršajima ili imovinskopravnim odnosima koje svojim zakonima i drugim propisima propisuje država BiH.

 

Organizacija javne uprave

 

Sadašnji administrativno upravni aparat «troši» ogroman dio društvenih sredstava, a i dalje je neučinkovit.

Važno je pristupiti radikalnoj reorganizaciji i modernizaciji uprave na svim razinama u smislu smanjenja broja zaposlenih s jedne strane, a njezinog materijalno-tehničkog opremanja s druge strane. Plaće državnih službenika i namještenika treba uskladiti s gospodarsko-ekonomskim kretanjima  i stanjem  u zemlji, te ih vezati uz rezultate rada. Potrebno je provoditi redovite obuke administrativnog osoblja i na toj osnovi, kao i na osnovi rezultata rada, provoditi selekciju. Državnu upravu i javni sektor treba debirokratizirati i deetatizirati te preoblikovati tako da bude servis građanima. K tomu, državnu je upravu na svim razinama nužno depolitizirati i osloboditi je pritiska političkih stranaka, grupacija i moćnika.

 

Razvoj lokalne samouprave

 

HNS BiH podržava daljnji razvoj lokalne samouprave, kako u smislu proširenja nadležnosti općina tako i u smislu povećanja njihovog dijela u prihodima ostvarenih od poreza, a sve u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Zalagat ćemo se za potpunu provedbu ustavnih odredaba o ravnomjernoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u lokalnim tijelima vlasti i lokalnoj administraciji, te mogućnosti uspostave novih općina, kao i ustavnog i pravnog ujednačavanja položaja građana u BiH kao jedinica lokalne samouprave. U tom cilju zalažemo se za isti ustroj lokalne uprave u Mostaru kao i u Travniku, Banjoj Luci i drugim gradovima koji izraze slične zahtjeve za jedinstveni ustroj jedinica lokalne samouprave u cijeloj Bosni i Hercegovini. Posebno se zalažemo za afirmaciju mjesnih zajednica kao jedinica mjesne samouprave te za njihov pravni subjektivitet.

 

Euroatlanske asocijacije

 

Stranka se snažno zalaže za što brže uključivanje BiH u NATO i EU te u tom smislu podržava sve uvjete tih asocijacija kojima se zahtijeva promjena važećeg zakonodavstva i ugrađivanje u njih standarda koji važe u tim asocijacijama i, općenito, u slobodnom demokratskom svijetu.

 

Ljudska prava

 

Zalažemo se za osiguranje i opće poštivanje i primjenu ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštujući Opću  deklaraciju o ljudskim pravima. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ljudska prava štiti vladavinom zakona. U tom smislu treba štiti život, slobodu i osobnu sigurnost svih. Štiti dostojanstvo i vrijednost čovjeka te ravnopravnost muškaraca i žena.

Svi građani imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, političko i drugo uvjerenje i nazore, socijalni status i sve druge razlike.

 

Republika Hrvatska

 

Hrvati u Republici Hrvatskoj vide svoj oslonac i potporu svoje opstojnosti i jednakopravnosti u BiH. međutim, držimo da se institucija vlasti i politički subjekti iz Republike Hrvatske ne trebaju miješati u bosanskohercegovačke, a osobito ne u unutarhrvatske političke odnose u BiH. Republika Hrvatska treba se snažno zalagati za zadržavanje prava na dvojno državljanstvo, te pružati materijalnu, socijalnu, gospodarsku i svaku drugu pomoć Hrvatima u BiH.

Od Hrvatske kao punopravne članice EU očekujemo jači angažman i potporu Hrvatima u BiH u ostvarivanju pune jednakopravnosti na prostoru cijele BiH.

 

Povratak prognanih, izbjeglih i raseljenih

 

Poništavanje posljedica rata u BiH i uspostava BiH kao višenacionalne države i multietničkog društva pretpostavlja pravo na povratak svih prognanih, izbjeglih i raseljenih svojim ranijim prebivalištima i stvaranje uvjeta za to svima, neovisno o nacionalnoj pripadnosti. Za nas povratak nije završen dok god bude zahtjeva građana koji žele ostvariti svoje pravo na obnovu i povratak.

Kako su Hrvati najmalobrojniji i istodobno najraseljeniji, opći interes je, a hrvatski posebice, poticati, hrabriti, pomagati i praktično djelovati na povratku hrvatskog naroda u BiH svojim ranijim prebivalištem i domovima.

Stranka će se zalagati za zaustavljanje daljnjeg iseljavanja, posebice visokoobrazovanih osoba i mladih obitelji, te za stvaranje svih, a prije svega sigurnosnih i gospodarsko-ekonomskih uvjeta za povratak svih na svoja stara obitavališta i za njihov samoodrživi ostanak. Najodlučnije ćemo se suprotstavljati politici opstrukcije i kočenja procesa povratka od strane vladajućih struktura i ekstremnih političkih snaga u Bosni i Hercegovini.

Stranka se protivi zlouporabi sredstava namijenjenih povratnicima u političke svrhe.

 

Zaštita prava veterana i stradalnika rata

 

Branitelji i stradalnici Domovinskog rata moraju biti ujednačeni u svojim pravima i ne smije biti nikakve diskriminacije po osnovi nacionalne ili kakve druge pripadnosti i opredijeljenosti u ostvarivanju tih prava. Prava branitelja i stradalnika Domovinskog rata moraju biti utvrđena zakonom, a u proračunu se moraju osigurati sredstva potrebna za njihova redovita primanja.

Stranka podržava i zalaže se za pravičnu i cjelovitu reviziju kojom će biti obuhvaćeni svi, odnosno obje komponente, a koju će provesti mješovite komisije, čija će nacionalna struktura biti paritetna.

 

Zaštita umirovljenika

 

Umirovljenicima treba što prije vratiti dostojanstvo. To se može učiniti usklađivanjem mirovina sa stvarnim životnim troškovima i plaćama zaposlenih.

Obrazovanje, kultura, znanost i informiranje

 

Obrazovanje treba omogućiti formiranje mladih kako bi bili sposobni nositi se s izazovima današnjice i budućnosti. Najveće bogatstvo jedne zemlje jest njezino stanovništvo, a najveći resurs je znanje, pa su u tom smislu najveći nacionalni prioritet – obrazovanje i znanost. Primjera radi, u EU se u te svrhe izdvaja 5-6 % BDP-a uz izdvajanja institucija i gospodarskih subjekata, a u dobnoj skupini 24-65 godina ima 30-35% građana s VSS-om. Moramo težiti tome cilju. Naime,  dokazano je da ulaganje u znanje od 1 dolara daje dobit od 10-12 dolara, dok je npr. u građevini za isto ulaganje dobit 0,5 dolara. Osim toga, treba voditi računa o činjenici da se danas svake dvije do tri godine znanje udvostručuje, te ciljeve obrazovanja treba prilagoditi toj činjenici, a uskladiti ih sa stvarnim potrebama i mogućnostima koji proizlaze iz potreba društva i tehnike.

BiH kao višenacionalna i multietnička državna zajednica održiva je i poželjna samo u uvjetima slobode iskazivanja, njegovanja i promicanja nacionalnih i kulturnih različitosti i posebnosti naroda i etičkih skupina koji žive u njoj, te na taj način treba pronalaziti modele zajedništva i suživota. U tom smislu zalažemo se za ustavnu ravnopravnost mladih ljudi glede obrazovanja budućih generacija koje ne bi bile poučavane za sukobe nego za zajedništvo u različitosti.

Uz politička prava i slobode, najvažnija i najosjetljivija su pitanja iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja. Načela i pravila sadržana u Europskoj povelji koja se odnose na sva područja treba dosljedno i u punom obliku primijeniti u BiH (među ostalima, poseban TV kanal).

 

Socijalna i zdravstvena zaštita

 

Zalagati se za sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, dostupnost najbližim medicinskim centrima, izradu socijalne karte, pomoć najugroženijim kategorijama, pomoć domovima u skrbi o starim i nemoćnim osobama.

 

Gospodarstvo i zapošljavanje

 

Da bi se gospodarstvo pomaknulo s mrtve točke, prije svega je potrebno stvoriti jedinstven gospodarsko-ekonomski prostor i sustav u državi, a potom reducirati proračunsku potrošnju kako bi se omogućilo porezno rasterećenje gospodarstva.

Stranka će se zalagati za preusmjeravanje dijela proračunskih sredstava (na svim razinama) u kapitalne investicije i razvojne projekte u gospodarstvu i da se otklanjanjem birokratskih, administrativnih i drugih zapreka i stvaranjem boljih uvjeta pospiješe i povećaju ulaganja stranih investitora u gospodarstvo Bosne i Hercegovine.

Stranka će se zalagati i za to onemogućavanje doslovne pljačke gospodarstva i građana od banaka i drugih financijskih institucija koje se koriste monopolističkim položajem na tržištu i ostvaruju ekstraprofite.

HNS BiH se zalaže za slobodno tržište, otvoreni gospodarski sustav, slobodan pristup stranog kapitala i roba te slobodu svih oblika vlasništva.

Stranka se zalaže za obnovu i razvitak gospodarstva, osobito u onim područjima koja osiguravaju veće zapošljavanje mladih i stručno obrazovanih osoba, te stavljanje u funkciju razvoja prirodnih resursa kojima BiH raspolaže (vode, šume, poljoprivredno zemljište, rudno bogatstvo).

U tom smislu zalaže se i za razvojnu politiku koja podrazumijeva poticanje razvoja manjih i srednjih proizvodnih poduzeća kroz porezne i druge olakšice, povoljne kredite putem razvojnih banaka i sl.

 

Poljoprivreda i ruralni razvoj

 

Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj najbolji su način smanjenja socijalnih pritisaka na urbane sredine i ekonomski razvoj s druge strane. Poljoprivreda je naša najveća šansa koja treba osigurati da pojedina područja BiH ne «zamru». Zalažemo se za plansku edukaciju poljoprivrednika na tržištu EU, poticajne kredite, garantiran otkup poljoprivrednih proizvoda, subvencije i zaštitu od nelojalne strane konkurencije. U tom smislu zalažemo se za uspostavu ministarstva poljoprivrede na razini BiH i donošenje strategije razvoja poljoprivrede na razini BiH. Zalažemo se za očuvanje, zaštitu i održivo korištenje okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog nasljeđa; poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima i proširiti gospodarski program razvoja te veću učinkovitost institucionalnog okruženja. Pored toga, potrebno je osigurati programe razvoja sela, programe marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te programe izvornih i zaštićenih pasmina i vrsta. U cilju smanjenja zaostajanja za urbanim područjima, potrebno je osigurati integrirani, ekonomski, društveni i kulturni razvoj ruralnih područja te time smanjiti zaostajanje za urbanim područjima.

 

Duhovna obnova

 

Duhovna obnova Hrvata u BiH podrazumijeva razvijanje i očuvanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti, ali i razvijanje domoljublja prema BiH kao svojoj domovini te poštivanje i uvažavanje identiteta i različitosti drugih. Poseban doprinos procesu duhovne obnove mogu dati škole i druge obrazovne i kulturne ustanove i institucije i crkva.

 

Svojim primjerom, Stranka će promicati i graditi kulturu međusobnog uvažavanja i poštivanja s drugima i različitima te kulturu dijaloga, sloge i mira.

 

 

Položaj i perspektiva mladih

 

Mladi su u BiH posebno ugrožena kategorija: gospodarsko-ekonomska, socijalna i duhovna kriza stvara među njima privid besperspektivnosti i beznađa, što rezultira pojavom  društveno i socijalno devijantnih ponašanja i sve većim iseljavanjem mladih, posebice visokoobrazovanih. S druge strane, među povratnicima gotovo da i nema mladih, a posljedice toga bit će dalekosežne.

 

Stoga smatramo da problemima i potrebama mladih treba posvetiti najveću moguću pažnju. Prije svega, mladima se mora pružiti mogućnost školovanja i zapošljavanja nakon završetka škole i mora im se pružiti mogućnost preuzimanja veće uloge u izgradnji novog, slobodnog i demokratskog društva te njihovu kreativnost i energiju treba ispravno usmjeravati i u tom smislu.

Istodobno treba preventivno djelovati na suzbijanju društveno štetnih pojava i ponašanja među mladima, prije svega alkoholizma, narkomanije, prostitucije, nasilja i drugih oblika kriminala, kao i mržnje, isključivosti i političkog ekstremizma.

 

Položaj i prava žena i jednakost među spolovima

 

Stranka se zauzima za ravnopravnost među spolovima i, u tom kontekstu, za političku, socijalnu i ekonomsku emancipaciju žena i za njihovo veće sudjelovanje u svim sferama društvenog života, a posebice u politici.

Sukladno tim opredjeljenjima, Stranka će uložiti napore da u svoje redove uključi što veći broj žena, a u tijelima Stranke, na svim razinama ustroja, kao i na kandidacijskim listama, osigurat će njihovu najveću moguću zastupljenost.

 

 Odnos prema vjeri i vjerskim zajednicama

 

Stranka se zalaže za izgradnju sekularnog društva u Bosni i Hercegovini, što je, s obzirom na multireligijsku strukturu društva, vrlo važno. Smatramo da vjeronauk svih konfesija u školama treba izučavati unutar jednog predmeta, ali se protivimo izlaganju vjerskih simbola u školama.

Zalagat ćemo se za promicanje, ostvarivanje i zaštitu vjerskih sloboda, uključujući i slobodno održavanje vjerskih obreda i skupova (uključujući i vjerske procesije).

 

Zaštita obitelji i međugeneracijska solidarnost

 

Obitelj je temeljna društvena zajednica i kao takva treba biti zakonom zaštićena. Roditelji su dužni odgajati djecu i skrbiti za njih do njihove punoljetnosti, a djeca su dužna skrbiti za svoje ostarjele roditelje. O bolesnim i nemoćnim članovima moraju skrbiti svi ostali članovi obitelji po načelu uzajamnosti i solidarnosti.

 

Očuvanje i zaštita prirode i okoliša

 

Priroda koja nas okružuje najveće je bogatstvo i neprocjenjiva je vrijednost. Čisti zrak, voda i zemlja uvjeti su za zdrav život cjelokupne flore i faune na Zemlji, pa i čovjeka. Stoga se moramo odnositi prema prirodi s najvećom pažnjom  – moramo ju čuvati i štititi koliko god je to moguće, ali mnogo više nego što smo to činili do sada, te gledati i razmišljati globalno, a djelovati lokalno.

U cilju što bolje zaštite i očuvanja prirode i okoliša, Stranka će aktivno surađivati s ekološkim pokretima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i podržavati njihove aktivnosti. I sama Stranka pokretat će i organizirati aktivnosti te predlagati poduzimanje mjera kojima je cilj očuvati i zaštititi floru i faunu i čisti zrak, vodu i zemljište, kao i racionalnije korištenje prirodnih resursa.

 

Vanjska politika i međunarodni odnosi

 

Iako na tromeđi kultura i religija, Bosna i Hercegovina je povijesno, zemljopisno, gospodarsko-ekonomski i civilizacijski dio Europe i Zapadnog svijeta te u tom svijetu mi vidimo i budućnost Bosne i Hercegovine.

Stranka se zalaže za približavanje i pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim gospodarsko-ekonomskim, kulturnim, političkim i sigurnosnim savezima i organizacijama.

Sa susjednim državama BiH treba njegovati dobrosusjedske i prijateljske odnose i suradnju, a kao punopravna članica međunarodne zajednice treba b5t5 aktivni čimbenik mira i suradnje u svijetu.

Bosna i Hercegovina se u međunarodnim odnosima posebice treba boriti za mir i mirno rješavanje svih, a prije svega međuetničkih i međuvjerskih sukoba i razlika, te za miroljubivu koegzistenciju svih naroda, država, kultura i političkih sustava.

 

 

Sarajevo, 14.12.2013.g.                                                                                       HNS BiH