STATUT HNS BIH

Informacije

Temeljem članka 14. Zakona o političkim organizacijama ( „Službeni glasnik BiH“, broj 27/91),

Sabor  Hrvatskog narodnog saveza, održan 14. 12. 2013. godine u Sarajevu, donio je

 

S  T  A  T  U  T

Hrvatskog narodnog saveza Bosne i Hercegovine (HNS BiH)

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se:

 1. ciljevi Stranke i način njihovog ostvarivanja;
 2. naziv i sjedište;

III.     zastupanje i predstavljanje;

 1. temeljne političko-programske odrednice, načela djelovanja i javnost rada;
 2. uvjeti i načini učlanjenja, prestanak članstva te prava, obveze i odgovornosti članova;
 3. unutarnje ustrojstvo;

VII.    tijela Stranke, njihova prava, obveze i odgovornosti;

VIII.   stjecanje, korištenje i raspolaganje sredstvima;

 1. donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune;
 2. način odlučivanja o prestanku rada Stranke.

 

 1. CILJEVI STRANKE I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

 

Članak 2.

Hrvatski narodni savez BiH (HNS BiH) (u daljnjem tekstu: Stranka) samostalna je politička organizacija koja svojim djelovanjem ostvaruje sljedeća načela i ciljeve:

– slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje    prava  čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, demokratski

višestranački sustav;

– privatno vlasništvo, tržišno gospodarstvo, nacionalne i vjerske slobode i prava, građanske

slobode, ljudska prava, neovisnost pravosudnih institucija;

– sva druga demokratska postignuća u slobodama i pravima čovjeka i građanina kodificirana u

Povelji UN-a i dokumentima izvedenim iz nje;

– decentralizaciju, bržu obnovu i izgradnju, razvoj zemlje, a osobito gospodarstva, znanosti,

obrazovanja, kulture i sporta;

– brži povratak raseljenih i izbjeglih građana BiH i zaustavljanje iseljavanja iz BiH, posebice

mladih i perspektivnih osoba i obitelji;

– ravnopravno sudjelovanje žena i mladih u ukupnim procesima rada i odlučivanja;

– oživljavanje i razvoj bosanskohercegovačkog sela i ruralnih područja.

 

 1.   NAZIV I SJEDIŠTE STRANKE                                 

Članak 3.

 1. Naziv Stranke je: Hrvatski narodni savez BiH.
 2. Skraćeni naziv stranke je: HNS BiH.
 3. Sjedište Stranke je u Sarajevu.
 4. Uz prethodnu suglasnost Predsjedništva Stranke, a u svrhu političkog marketinga,  službenom

nazivu Stranke mogu se dodavati podnazivi i slogani ili koristiti dijelovi službenog naziva Stranke.

 

Pravni status Stranke

Članak 4.

 Stranka ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar političkih organizacija Općinskog suda u Sarajevu, registarski broj: 065-0-Reg-o7-003919 dana 5. 3. 2008. godine. Stranka je pravni i politički sljednik HSS-a BiH i NHI-ja i HSS-NHI-ja.

 

      Znakovlje i pečat Stranke

Članak 5.

 1. Stranka ima pečat, znak i zastavu.
 2. Pečat Stranke okruglog je oblika, promjera 40 mm s tekstom: „Hrvatski narodni savez BiH“ na gornjoj i „Sarajevo“ na donjoj strani, a u sredini pečata je znak Stranke.
 3. Organizacijske jedinice Stranke imaju pečat, koji, uz naziv i znak, sadrži i naznaku organizacijske jedinice i njezino sjedište.
 1. Znak Strankeje u obliku šahovnice,stilizirane poput zastave koja se vijori,sa dva polja po širini i tri polja po visini. Prvo (lijevo)gornje i drugo(desno)polje u sredini su crvene boje, dok je donje lijevo polje dijagonalno podijeljeno na dva dijela,od kojih je gornji dio žute,a donji,lijevi dio plave boje. Uz dijagonalu na plavom dijelu polja su tri zvjezdice bijele boje.
 2. Zastava Stranke je hrvatska trobojnica sa znakom Stranke u sredini.
 3. Naziv, znak i zastava trajno su zaštićeni.

 

        Područje djelovanja

Članak 6.

 1. Stranka djeluje na području Bosne i Hercegovine i u inozemstvu u obliku posebnih organizacija ili društava prijatelja stranke.
 2. Na području BiH Stranka djeluje sukladno s ovim Statutom, a u inozemstvu u skladu s ovim Statutom i unutar pravnog poretka dotične države.

 

III .    ZASTUPANJE I  PREDSTAVLJANJE

   Članak 7.

 1. Stranku zastupa, predstavlja  i sve njezine akte potpisuje predsjednik odnosno osoba koju  odredi Predsjedništvo u skladu s ovim Statutom.
 1. Sukladno odredbama Statuta i odluke Predsjedništva, Stranku mogu  zastupati i predstavljati:

zamjenik predsjednika, predsjednik Glavnog odbora, dopredsjednici i glavni tajnik.

Odnos prema drugim strankama i organizacijama

 Članak 8.

 1. Stranka će surađivati s pojedincima, političkim strankama i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje imaju demokratska i Stranci bliska uvjerenja, a posebice s onima koje imaju slične političke ideje, programe i ciljeve.
 1. Stranka će surađivati s nevladinim organizacijama.
 2. Suradnja s političkim strankama uključuje i stvaranje predizbornih i poslijeizbornih koalicija i saveza, kao i parlamentarnu suradnju s njima.
 1. Stranka se može učlaniti u srodne međunarodne organizacije i saveze ako to pridonosi ostvarivanju ciljeva Stranke.

 

 1. TEMELJNE POLITIČKO-PROGRAMSKE ODREDNICE

 

Članak 9.

 1. Stranka se opredjeljuje za suverenu i cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj je hrvatski  narod konstitutivan i jednakopravan s drugim dvama narodima, te će promicati sveopće državne interese Bosne i Hercegovine i zalagati se za njezino pristupanje euroatlantskim integracijama.
 1. Stranka je politički sljednik nacionalnih, demokratskih, socijalnih, moralnih, radnih i mirotvornih tradicija i stečevina HSS-a BiH, Hrvatske seljačke zadruge, NHI-ja i HSS-NHI-ja.
 1. Stranka će, poštujući cjelinu hrvatskih narodnih interesa, promicati posebno interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i surađivati s drugim hrvatskim i ostalim demokratskim strankama, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim organizacijama i institucijama u pitanjima koja su od zajedničkoga interesa za sve narode i građane u Bosni i Hercegovini.
 1. Polazeći od cjelovitosti i nedjeljivosti duhovnog, povijesnog, etničkog i kulturnog bića hrvatskog naroda, Stranka će se zalagati za potpunu i slobodnu komunikaciju unutar hrvatskog nacionalnog korpusa, uključujući i Hrvate u iseljeništvu.
 1. Na suvremenim načelima socijalne pravde, Stranka će štititi i promicati gospodarske interese hrvatskoga naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, a naročito će voditi računa o gospodarstvu i poduzetništvu.
 1. Stranka će se zalagati za Bosnu i Hercegovinu uređenu po najvišim standardima europske demokracije.
 2. Stranka će se zalagati za što puniju uspostavu i promicanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, u skladu s načelima Europske povelje o lokalnoj samoupravi.
 1. Stranka će se trajno zalagati za učinkovito obavljanje javnih poslova na svim razinama u Bosni i Hercegovini, a osobito učinkovito funkcioniranje institucija državne vlasti i javnih službi koje su od bitnog značaja za život i  rad svih građana.
 2. Stranka će se zalagati za razvijanje ekološke kulture i provedbu ekoloških mjera za zaštitu prirodnog okoliša.

 

 Načela djelovanja

 Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva Stranka će se posebno pridržavati sljedećih načela:

– nenasilje kao oblik političke borbe;

– nositelji vlasti su narodi i građani Bosne i Hercegovine koji svoju volju iskazuju na slobodnim i

demokratskim višestranačkim izborima;

– jednakopravnost hrvatskog s drugim dvama konstitutivnim narodima;

– ravnopravnost građana pred zakonom bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu i dobnu,

pripadnost, stupanj naobrazbe, materijalni ili društveni položaj.

  

     Načela političkog djelovanja

 Članak 11.

 1. Stranka svoje političko djelovanje temelji na zaštiti temeljnih ljudskih prava, izgradnji višestranačkog i parlamentarnog sustava, građanskog društva, jednakopravnosti svih naroda i građana pred zakonom i jednakopravnosti svih oblika vlasništva.
 1. Stranka svoje programske ideje, ciljeve i stajališta realizira političkim sredstvima demokratskim postupkom putem državnih institucija vlasti  i drugim demokratskim i zakonima dopuštenim načinima.

 

       Načela usklađenosti akata

Članak 12.

 1. Svi normativni i programsko-politički akti Stranke moraju biti usklađeni s ovim Statutom, Programom rada i međusobno.
 1. Akti organizacija i tijela Stranke na nižoj razini moraju  biti u skladu s aktima organizacija i tijela na višim razinama.
 1. Svi akti nadležnih tijela stupaju na snagu danom  donošenja, osim ako tim aktima i ovim Statutom nije drukčije određeno.
 1. U slučaju izmjena i dopuna akata iz stavka 1. ovoga članka, moraju se uskladiti akti svih

organizacija u roku od tri mjeseca od dana njihovog stupanja na

snagu.

                                                                      

        Načela javnost rada

Članak 13.

 

 1. Rad Stranke je javan.
 2. Iznimno, kad to zahtijevaju posebni interesi, može se odlučiti o isključenju javnosti sa sjednica

ili pojedinih dijelova sjednica tijela ili organizacija Stranke, o čemu se vodi prethodna rasprava i

o tomu donosi odluka.

 

     Načela međusobnog izvješćivanja i koordinacije

Članak 14.

 1. Dužnosnici i članovi u višim tijelima te predstavnici Stranke u drugim tijelima i

organizacijama dužni su izbornu bazu matične organizacije, njihova tijela i članstvo redovito

izvješćivati o svome radu i aktivnostima, kao i o radu i aktivnostima tijela i organizacija u

kojima djeluju.

 1. Organizacije i tijela Stranke obvezni su pratiti rad svojih predstavnika u tijelima i

organizacijama iz stavka 1. ovoga članka i davati im upute i smjernice za rad i djelovanje.

 1. Dužnosnici i  predstavnici organizacija u višim tijelima Stranke, kao i predstavnici u drugim

tijelima i organizacijama, dužni su u njima zastupati programske odrednice i načela, te

provoditi politiku Stranke, zastupati stajališta i interese svoje izborne baze i držati se

smjernica za rad i njezino djelovanje.

 1. Predsjedništvo stranke će Pravilnikom propisati način komunikacije Predsjedništva i drugih

         ustrojbenih oblika djelovanja.

       Načela izbora

Članak 15.

 1. Član stranke istodobno može obnašati najviše dvije stranačke dužnosti, imajući u vidu bilo koju

razinu.

 1. Izbor članova u tijelima i izbor dužnosnika Stranke u pravilu se obavlja između više kandidata.
 2. Izbor se obavlja tajnim ili javnim glasovanjem.
 3. Izabranima se smatraju kandidati koji dobiju najveći broj glasova, osim u slučajevima kada je to

ovim Statutom drukčije određeno.

 1. Ukoliko, zbog jednakoga broja dobivenih glasova dvaju ili više kandidata, kandidat ne bude

izabran, izbor se obavlja u drugome krugu između kandidata s istim brojem dobivenih glasova.

 1. U drugome krugu izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova. U slučaju da dobiju isti broj

glasova, izbor se obavlja ždrijebom.

        Izbori sa zatvorenim listama kandidata

 Članak 16.

 1. Iznimno, za izbor se može predložiti i samo onoliko kandidata koliko ih se bira, odnosno po

jedan kandidat za pojedinu dužnost (zatvorena kandidacijska lista).

 1. U slučaju iz prethodnog stavka, za pravovaljani izbor potrebna je natpolovična većina glasova

svih članova tijela koje bira.

 1. Iznimno, u uvjetima i na način utvrđen Statutom može se obaviti kooptiranje u tijela stranke.

 

       Način odlučivanja

Članak 17.

 1. Tijela Stranke mogu punovažno odlučivati ako je nazočna natpolovična većina od ukupnoga

broja članova, osim u slučajevima kada je to ovim Statutom drukčije određeno.

 1. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima:
 2. a) izbora putem zatvorenih kandidacijskih lista, u skladu s odredbama članka 16. ovoga Statuta;
 3. b) usvajanje normativnih i političko-programskih dokumenata;
 4. c) izglasavanja nepovjerenja pojedinim članovima u tijelima i dužnosnicima Stranke;
 5. d) usvajanja izvješća predsjednika o radu i aktivnostima tijela i organizacija Stranke, kada je

potrebna natpolovična većina svih članova tijela koja odlučuju.

 

 1.   UVJETI I NAČINI UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA TE PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

  

       Vrste članstva, organiziranje i evidencija

Članak 18.

 1. Članstvo u Stranci može biti redovito i počasno.
 2. Glavno tajništvo vodi središnju evidenciju redovitih i počasnih članova Stranke, prema kojoj se

mjerodavno utvrđuje status i ukupan broj članstva.

 1. Glavno tajništvo vodi i popis članova svih interesnih oblika organiziranja.
 2. Popis članstva za svoje područje vode  općinske i kantonalne odnosno regionalne organizacije

Stranke i Organizacija Brčko Distrikta.

      Redovito članstvo

 Članak 19.

 1. Redovitim članom Stranke može postati osoba koja prihvaća Statut, Političku deklaraciju i druge

akte Stranke uz ispunjavanje i sljedećih uvjeta:

 1. a) da je navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;
 2. b) da nije članom nijedne druge političke stranke;
 3. c) da u službenu pristupnicu unese istinite podatke i osobno ju potpiše;
 4. d) da uživa ugled poštenog i moralnog građanina.
 5. Redovnim članom postaje se danom potpisivanja pristupnice, osim ako odbor

organizacije kojoj je pristupnica podnesena većinom glasova odbije primitak u članstvo.

 1. Pristupnicu potpisom ovjerava predsjednik općinskog odbora odnosno glavni tajnik Stranke.
 2. Na osnovi pristupnice, član se upisuje u evidenciju i dobiva iskaznicu.
 3. Pristupnice se pohranjuju u Glavnom tajništvu Stranke. Pristupnica i iskaznica imaju snagu

javne isprave. Iskaznice su trajni dokumenti.

 1. Izgled iskaznice je jedinstven i utvrđuje ga Predsjedništvo.

Članak 20.

 1. Prava člana Stranke su:
 2. a) dobiti iskaznicu Stranke;
 3. b) sudjelovati u radu Stranke i poticanju njezinog rada;
 4. c) birati i biti biran u tijela Stranke;
 5. d) predlagati kandidate i kandidirati se;
 6. e) biti kandidat na izborima za predstavnička tijela i tijela izvršne vlasti na svim razinama;
 7. f) biti izvješćivan o radu Stranke;
 8. g)  podnijeti ostavku na dužnost u Stranci na koju je izabran ili imenovan;
 9. h) istupiti iz Stranke.
 10. Dužnosti člana Stranke su:
 11. a) djelovati sukladno Statutu, Programu rada i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela

Stranke;

 1. b) aktivno sudjelovati u radu i aktivnostima svoje matične organizacije, tijelima Stranke u

koja je biran i organizacijama u kojima je član;

 1. c) raditi na kadrovskom jačanju i organizacijskoj izgradnji stranke;
 2.  d) poštovati i uvažavati druge članove, u Stranci graditi i njegovati demokratske

i dobre međuljudske odnose te kulturu dijaloga i toleranciju;

 1. e) svojim djelovanjem štiti interese i ugled Stranke;
 2.   f) plaćati članarinu prema odluci o plaćanju članarine Stranci;
 3. g) savjesno koristiti i čuvati imovinu Stranke.

        Prestanak članstva

 Članak 21.

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. a) istupanjem iz članstva;
 2. b) brisanjem iz popisa članstva;
 3. c) isključenjem iz članstva;
 4.  d) smrću člana Stranke;
 5. e) danom pravomoćnosti sudske presude kojom je član osuđen na kaznu zatvora u trajanju od

šest mjeseci ili duže.

Članak 22.

 1. Istupanjem prestaje članstvo u  Stranci voljom člana.
 2. Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena.
 3. Na zahtjev člana, tajnik organizacije izdaje potvrdu o istupanju iz članstva stranke.

        Brisanje člana iz popisa članstva

 Članak 23.

 1. Brisanje iz popisa članstva provodi se kada nastupi jedna od sljedećih okolnosti:
 2. a) ako pri učlanjenju član upiše netočne ili neistinite podatke u pristupnici;
 3. b) ako član ne plati članarinu šest mjeseci nakon što je upozoren na tu obvezu;
 4. c) ako član pristupi nekoj drugoj stranci ili se kandidira na drugoj listi;
 5. d) ako pri posrednim izborima glasuje protivno stavovima Stranke.
 6. e) gubitkom poslovne sposobnosti;
 7. f) danom pravomoćnosti sudske presude  kojom je član osuđen na kaznu zatvora u trajanju od           šest mjeseci ili duže.
 8. Protiv brisanja iz popisa članstva nije dopuštena žalba, ali se brisani član može ponovno učlaniti

u Stranku nakon otklanjanja razloga zbog kojih je brisan iz popisa.

 

        Isključenje člana iz  članstva i druge disciplinske mjere

Članak 24.

 1. Isključenjem iz članstva prestaje članstvo članu koji:
 2. a) ne poštuje Statut, Političku deklaraciju i druge akte i odluke nadležnih tijela Stranke;
 3. b) svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanese štetu interesima i ugledu pojedinog

dijela ili Stranke u cjelini;

 1. c) u javnosti učestalo iznosi politička stajališta koja su u suprotnosti sa Statutom, Političkom

deklaracijom i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela Stranke;

 1. d) u svojim javnim nastupima učestalo vrijeđa ili kleveće druge članove Stranke;
 2. e) u komunikaciji s drugim članom Stranke pokuša primijeniti ili primijeni silu.
 3. Prijedlog za isključenje podnosi se u pisanom obliku. Prijedlog može podnijeti: svaki član uz

potporu još četiriju članova, predsjednik odbora, odbor ili nadzorni odbor organizacije, Glavni

odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i predsjednik Stranke.

 1. Odluku o isključenju donosi nadležno tijelo.Ako je član Stranke dužnosnik ili član tijela Stranke,

a njegovo isključenje nije predložilo tijelo čije je on član, nadležno disciplinsko povjerenstvo ne

može donijeti prvostupanjsku odluku bez prethodno pribavljenog mišljenja navedenog tijela o

prijedlogu za isključenje.

 1. Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka donosi se u roku od 30 dana od zaprimanja

zahtjeva nadležnog disciplinskog povjerenstva.

 1. Nadležno disciplinsko povjerenstvo donosi prvostupanjsku odluku o isključenju u roku od 30

dana od dana podnošenja prijedloga, a ako ne donese odluku u propisanome roku, smatrat će se

da je prijedlog za isključenje odbijen.

 1. Odluka se donosi  javnim glasovanjem većinom glasova nadležnog tijela.
 2. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti žalba Časnom sudu  u roku od 15 dana od dana

primitka odluke o isključenju.

 1. Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojega člana Stranke,

ako je počinio povredu iz stavka 1. ovoga članka.

 1. Zbog utvrđene stegovne odgovornosti, članu se mogu izreći i sljedeće disciplinske mjere:
 2. a) opomena,
 3. b) razrješenje dužnosti,
 4. c) opomena pred isključenje.

10.Opomena se izriče članu zbog lakših  povreda Statuta i Etičkog kodeksa koje nisu dovele do trajnih i težih posljedica po Stranku ili članove Stranke.

 1. Član može biti razriješen dužnosti u Stranci na koju je izabran zbog
 2. a) zlouporabe položaja u Stranci;
 3. b) težih povreda Statuta, Etičkog kodeksa i drugih općih  normativnih i programsko -političkih

akata  Stranke.

 1. Opomena pred isključenje kao disciplinska mjera, članu se može izreći:

a)zbog ponavljanja postupaka poradi kojih mu je već izrečena disciplinska mjera;

b)zbog težih povreda Statuta, Etičkog kodeksa i drugih općih normativnih ili programsko-

političkih akata i odluka središnjih tijela Stranke.

        Počasno članstvo

 Članak 25.

 1. Stranka može imati i počasno članstvo.
 2. Glavni odbor donosi pojedinačne odluke o počasnim članovima Stranke na temelju posebno

utvrđenih kriterija.

 

       Stranačka priznanja

 Članak 26.

Glavni odbor donosi poseban Pravilnik o priznanjima, prema kojemu se mogu dodjeljivati priznanja članovima i počasnim članovima Stranke te istaknutim pojedincima, političkim, kulturnim, gospodarskim i drugim organizacijama.  

  

 1. UNUTARNJE  USTROJSTVO

       Opće odredbe

 Članak 27.

 1. Stranka je ustrojena po područnom načelu.
 2. Stranku čine mjesne, općinske, gradske, kantonalne/županijske, regionalne organizacije i

povjerenstva, organizacija Brčko Distrikta, organizacije iseljeništva i središnja tijela.

 1. Stranka može imati i drugačije organizacijsko-ustrojbene oblike djelovanja, kao što su

međuopćinske organizacije te druge organizacije prema odluci Predsjedništva.

 1. MJESNA ORGANIZACIJA

 

    Ustrojavanje mjesne organizacije

Članak 28.

1.Temeljna organizacija Stranke je mjesna organizacija.

 1. Mjesna organizacija ustrojava se za područje jednog naseljenog mjesta, ako u njemu ima

najmanje pet članova.

3.Odluku o ustroju mjesne organizacije donosi nadležni općinski odbor.

 1. Mjesna organizacija djeluje u sastavu općinske organizacije na čijem je području ustrojena.

 

   Tijela mjesne organizacije

Članak 29.

 1. Tijela mjesne organizacije su skupština i mjesni odbor.
 2. Skupštinu čine svi članovi Stranke u mjesnoj organizaciji.
 3. Mjesni odbor može imati do pet članova, uključujući predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

                                                                                                                               

 1. OPĆINSKA ORGANIZACIJA

     Ustroj općinske organizacije

Članak 30.

 1. Na području općine ustrojava se i djeluje općinska organizacija Stranke.
 2. Općinska organizacija mora imati najmanje 15 članova. U nedostatku ovoga broja članova

osniva se povjerenstvo.

 1. U sklopu općinske organizacije djeluju sve njezine mjesne organizacije i povjerenstva.
 2. Općinska organizacija djeluje kao jedinstvena organizacija ako nema ustrojene najmanje tri

mjesne organizacije odnosno mjesna povjerenstva.

 1. Odluku o utemeljenju i ustroju općinske organizacije donosi Predsjedništvo Stranke kada se za

to steknu uvjeti.

 1. Član pripada te svoja članska prava i dužnosti ostvaruje u općinskoj organizaciji.
 2. U slučaju trajnog preseljenja, član se mora odjaviti u prijašnjoj i prijaviti u novoj organizaciji.

 

     Tijela općinske organizacije

 Članak 31.

 1. Tijela općinske organizacije su skupština i općinski odbor.
 2. Skupštinu jedinstvene općinske organizacije, kao i općinske organizacije koja ima manje od 50

članova, čine svi članovi.

 1. Skupštinu općinske organizacije koja ima više od 50 članova i najmanje tri ustrojene mjesne

organizacije i povjerenstva čine izaslanici mjesnih organizacija i povjerenstava.

4.Općinski odbor ima  5-15 članova, uključujući predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

 

 

 1. GRADSKA ORGANIZACIJA

 Ustroj gradske organizacije

Članak 32.

 1. Na području grada s više općina može se ustrojiti gradska organizacija Stranke.
 2. Tijela gradske organizacije su: skupština, gradski odbor i nadzorni odbor.
 3. Broj i sastav članova gradskog i nadzornog odbora utvrđuje skupština gradske organizacije.
 4. Skupštinu čine izaslanici iz općinskih organizacija s gradskog područja, razmjerno broju

članova, o čemu odluku donosi nadležni kantonalni/županijski ili regionalni odbor.

                                                                                        

 1. KANTONALNA/ŽUPANIJSKA I REGIONALNA ORGANIZACIJA

    Ustrojstvo županijske/  kantonalne i regionalne organizacije

Članak 33.

 1. Na području županije / kantona ili regije utemeljuje se i djeluje županijska / kantonalna

odnosno regionalna organizacija Stranke.

 1. U sklopu županijske / kantonalne odnosno regionalne organizacije djeluju sve njezine općinske

organizacije i povjerenstva.

 

   Tijela županijske /kantonalne i regionalne organizacije

Članak 34.

 1. Tijela županijske/kantonalne i regionalne organizacije su: skupština, županijski /kantonalni ili

regionalni odbor, nadzorni odbor i disciplinsko povjerenstvo.

 1. Skupštinu županijske/kantonalne i regionalne organizacije koja ima do 75 članova čine svi

njezini članovi.

 1. Skupštinu županijske /kantonalne i regionalne organizacije koja ima 75 i više članova čine

izaslanici općinskih organizacija i povjerenstava.

 1. Županijski /kantonalni i regionalni odbor  ima 7 -15 članova, uključujući predsjednika,

dopredsjednika i tajnika.

 1. Županijska /kantonalna odnosno regionalna organizacija ima nadzorni odbor s 3-5 članova .

6.Županijska /kantonalna odnosno regionalna organizacija i organizacija Brčko Distrikta  ima disciplinsko povjerenstvo koje broji 3-5 članova, a bira ih i imenuje skupština.

 

 1. REGIONALNA ORGANIZACIJA U RS I ORGANIZACIJA U BRČKO DISTRIKTU

    Organizacija u Republici Srpskoj

Članak 35.

 1. Regionalne organizacije Stranke u RS pokrivaju područja izbornih jedinica za parlamentarne

izbore za Narodnu skupštinu RS-a ili izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu BiH iz RS-a.

Predsjedništvo Stranke donosi odluku o području koje pokriva regionalna organizacija.

 1. Regionalne organizacije ustrojene su kao kantonalne/županijske organizacije.

 

                                                                                                                                            

   Organizacija u Brčko Distriktu

 

Članak 36.

 

Organizacija Stranke u Brčko Distriktu ustrojena je kao općinska organizacija, a ima status i položaj jednak statusu i položaju županijske/  kantonalne organizacije.

 

 

 1. POVJERENICI I POVJERENSTVA

Članak 37.

 

Imenovanje povjerenika i povjerenstava stranke

 

 1. U naseljenim mjestima, općinama, županijama/kantonima i regijama u kojima nema uvjeta za

ustroj i djelovanje organizacije, mogu se imenovati povjerenici i povjerenstva.

 1. Naseljena mjesta mogu imati  povjerenstvo koje broji do 3 člana, a općinska,

županijska /kantonalna i regionalna povjerenstva do 5 članova.

 1. Odluku o imenovanju mjesnih povjerenika i povjerenstava donosi nadležni općinski odbor, a o

imenovanju općinskih, županijskih / kantonalnih i regionalnih povjerenika i povjerenstava, na

prijedlog nadležnih županijskih / kantonalnih i regionalnih odbora, glavnog tajnika ili

predsjednika Stranke, donosi Predsjedništvo.

 

   Zadaće povjerenika i povjerenstva

Članak 38.

 

 1. Zadaća povjerenika i povjerenstva je, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana imenovanja, proširiti članstvo i stvori uvjete za utemeljenje organizacije, te pripremiti i sazvati utemeljiteljsku skupštinu organizacije za područje za koje je imenovano.
 2. Ukoliko povjerenik i povjerenstvo u određenome roku ne obavi svoju zadaću,  Predsjedništvo će ga raspustiti ili predložiti djelovanje povjerenstva kao stalnog organa.
 3. Povjerenstvo i povjerenik imaju status, prava i dužnosti kao organizacija sve do utemeljenja organizacije, odnosno do isteka roka na koji su imenovani.

 

 

 

 

 

 

 

    Raspuštanje odbora organizacije i imenovanje povjerenika ili povjerenstva

 

Članak 39.

 

 1. Predsjedništvo može donijeti odluku o raspuštanju odbora organizacije i za tu organizaciju

imenovati povjerenika ili povjerenstvo. Odbor može biti raspušten na prijedlog nadležnog tijela

na višoj razini, glavnog tajnika i predsjednika iz sljedećih razloga:

 1. a) opstrukcije rada i aktivnosti, te opstrukcije u provedbi politike, zaključaka i odluka

središnjih tijela Stranke;

 1. b) pasivnosti i neredovitog sastajanja;
 2. c) izrazito loših izbornih rezultata;
 3. d) povrede Statuta, političko-programskih i drugih normativnih akata Stranke;
 4. e) nesavjesnog i nezakonitog financijskog poslovanja.

 

 1. Raspuštanje odbora organizacije iz razloga navedenih u prethodnom stavku može predložiti i

jedna od organizacija niže razine ustroja ili najmanje trećina članova toga

odbora.

 1. Predsjedništvo aktom o imenovanju određuje ovlasti povjerenika ili povjerenstva, njegova prava

i dužnosti.

                                                                                             

    Prava i dužnosti imenovanog povjerenstva

 

Članak 40.

 

 1. Povjerenstvo imenovano iz razloga i po postupku iz članka 39. dužno je otkloniti nedostatke u

radu i aktivnostima organizacije, te u roku od tri mjeseca od dana imenovanja pripremiti i

sazvati izvanrednu izbornu skupštinu organizacije za koju je imenovano.

 1. Mandat odbora i drugih tijela i dužnosnika organizacije tako izabranima na skupštini

organizacije traje do isteka redovitog mandatnog razdoblja.

 

 

VII.  TIJELA STRANKE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 

 1. SKUPŠTINA ORGANIZACIJE

 

Vrste skupština

Članak 41.

 

 1. Skupština je najviše programsko i izborno tijelo organizacije.
 2. Skupština može biti redovita i izvanredna.
 3. Skupština organizacije može biti izvještajno-programska i izborna.
 4. Redovite izvještajno-programske skupštine održavaju se svake dvije godine.
 5. Redovite izborne skupštine održavaju se svake četvrte godine.
 6. Izvanredne skupštine zakazuju se zbog izvanrednih potreba i prilika.

 

Djelokrug skupštine

 

Članak 42.

 

Skupština organizacije:

 1. a) donosi pravila o svojoj unutarnjoj organizaciji i djelovanju;
 2. b) donosi svoj poslovnik;
 3. c) donosi program rada i aktivnosti za razdoblje između dvije skupštine;
 4. d) utvrđuje temeljne politike i djelovanja na svome području;
 5. e) bira i imenuje predsjednika, jednog ili više dopredsjednika, tajnika i druge dužnosnike i tijela

organizacije, sukladno odredbama ovoga Statuta;

 1. f) bira članove tijela na višoj razini i kandidate za izbor dužnosnika u njima;
 2. g) razmatra i usvaja izvješće predsjednika o radu i aktivnostima organizacije;
 3. h) razmatra i usvaja izvješće o radu i aktivnostima predstavnika viših tijela Stranke;
 4. i) odlučuje o drugim bitnim pitanjima koja su u nadležnosti organizacije.

 

Sazivanje skupštine organizacije

 

Članak 43.

 

 1. Skupštinu saziva predsjednik odnosno vršitelj dužnosti predsjednika na temelju:
 2. a) odluke odbora odnosno povjerenstva;
 3. b) odluke Predsjedništva ili Glavnog odbora Stranke;
 4. c) zahtjeva najmanje trećine članova organizacije;
 5. d) zahtjeva jedne ili više organizacija koje su u sastavu organizacije za koju se zahtijeva sazivanje

skupštine;

 1. e) zahtjeva Nadzornog odbora.
 2. Predsjednik odnosno vršitelj dužnosti predsjednika odbora dužan je sazvati skupštinu

najkasnije 30 dana od dana isteka dvogodišnjeg razdoblja od zadnje skupštine, odnosno od

dana određenog odlukom ili zahtjevom iz prethodnog stavka.

 

   Posljedice nesazivanja skupštine u određenom roku

 

Članak 44.

 

 1. Ako predsjednik odnosno vršitelj dužnosti predsjednika ne sazove skupštinu u roku

iz članka 43. stavka 2., prestaje mu mandat, a skupštinu saziva dopredsjednik ili

tajnik organizacije.

 1. Ako u roku od 30 dana ni dopredsjednik ili tajnik ne sazovu skupštinu, sazvat će je

predsjednik Stranke.

 1. Predsjednik će sazvat skupštinu u roku od 30 dana i u sljedećim slučajevima:
 2. a) ako se odbor organizacije nije sastao duže od tri mjeseca,
 3. b) ako na bilo koji način prestane mandat najmanje polovini članova odbora organizacije.

 

   Posljedice neusvajanja izvješća o radu i aktivnostima

 

Članak 45.

 

 1. Ako skupština ne prihvati izvješće predsjednika, smatra se da mu je izglasano nepovjerenje i dužan je podnijeti ostavku.

 

 1. ODBOR ORGANIZACIJE

 

    Opće odredbe

Članak 46.

 

 1. Odbor je izvršno političko tijelo organizacije.
 2. Odbor za svoj rad odgovara skupštini organizacije.

 

 

 

    Djelokrug odbora organizacije

Članak 47.

 

Odbor organizacije:

 1. neposredno ostvaruje Program rada i provodi politiku i odluke viših tijela Stranke;
 2. provodi odluke i zaključke svoje skupštine;
 3. donosi svoj poslovnik;
 4. donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
 5. odlučuje o povjerenju dužnosnicima i članovima u tijelima organizacija koje je izabrao, bira i

imenuje vršitelje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika i drugih dužnosnika;

 1. imenuje ili Predsjedništvu Stranke predlaže imenovanje povjerenika i povjerenstava;
 2. priprema i utvrđuje prijedloge općih i pojedinačnih akata za skupštinu;
 3. h) predlaže kandidate i bira dužnosnike i članove za više organizacijske razine;
 4. i) bira izaslanike za skupštinu na višoj razini i izaslanike za Sabor Stranke, kao i kandidate za

izbor dužnosnika u Stranci;

 1. j) predlaže kandidate i sastavlja prijedlog liste kandidata za izbore na svojoj razini, te predlaže

kandidate za članove u tijelima izvršne vlasti na svojoj razini;

 1. k) zauzima načelna stajališta o svim političkim pitanjima i daje smjernice za rad svojim

predstavnicima u drugim tijelima i organizacijama;

 1. l) donosi odluku o pokretanju postupka za opoziv svojih predstavnika u tijelima izvršne vlasti i u

drugim tijelima i organizacijama;

 1. m) donosi odluku o utemeljenju kluba vijećnika/zastupnika u predstavničkom tijelu na svojoj

razini i daje prethodnu suglasnost na njegov poslovnik;

 1. n) odlučuje o korištenju financijskih sredstava u skladu s financijskim planom;
 2. o) skrbi za stalno organizacijsko i kadrovsko jačanje i izgradnju svoje organizacije i Stranke u

cjelini;

 1. p) obavlja druge poslove koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost drugom tijelu;
 2. r) analizira izborne rezultate;
 3. s) donosi odluku o formiranju koalicija na svojoj razini;
 4. t) prema potrebi dopunjuje određeni broj svojih članova, koji ne može biti veći od 25% od

broja izabranih članova.

                                                                                  

    Vrste sjednica odbora

Članak 48.

 

 1. Sjednice odbora mogu biti redovite ili izvanredne.
 2. Redovite se sjednice u pravilu održavaju najmanje jednom u dva mjeseca.
 3. Izvanredne sjednice sazivaju se po potrebi.

 

    Sazivanje sjednice odbora

Članak 49.

 

 1. Sjednice saziva predsjednik odnosno vršitelj dužnosti predsjednika samoinicijativno, na

zahtjev dopredsjednika, tajnika ili najmanje trećine članova ili po odluci višeg tijela

Stranke ili na zahtjev Nadzornog odbora.

 1. Sjednice se sazivaju pisanim pozivom najkasnije tri dana prije zakazanog termina.
 2. Iz posebno opravdanih razloga, sjednica se može sazvati i po hitnom postupku, usmeno, najkasnije 24 sata prije termina određenog za njeno održavanje.

 

 

 

 

 

 1. NADZORNI ODBOR ORGANIZACIJE

 

     Izbor, sastav i djelokrug Nadzornog odbora

 

Članak 50.

 

 1. Županijske /kantonalne i regionalne organizacije imaju nadzorne odbore.
 2. Nadzorni odbor mogu imati i općinske organizacije.
 3. Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Članove Nadzornog odbora bira skupština, a oni

između sebe biraju predsjednika.

 1. Nadzorni odbor provodi nadzor i kontrolu financijskog poslovanja i nadzire zakonitost rada i

aktivnosti organizacije i njezinih tijela i dužnosnika.

 1. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik organizacije najkasnije 30 dana

od dana izbora.

 1. Nadzorni odbor za svoj je rad odgovoran skupštini.

 

 

 1. DISCIPLINSKO POVJERENSTVO

Članak 51.

 

 1. Disciplinsko povjerenstvo ima 3-5 članova koje bira skupština, a oni između sebe biraju

predsjednika.

 1. Članovi disciplinskog povjerenstva ne mogu biti članovima drugih tijela na istoj

razini Stranke.

 1. Disciplinsko povjerenstvo neovisno je u svome radu, a postupa samo po zahtjevu tijela

nadležnog za pokretanje disciplinskog postupka.

3.Protiv odluka disciplinskog povjerenstva dopušten je priziv Časnom sudu u roku od 15 dana od

dana primitka odluke.

 

 1. DUŽNOSNICI ORGANIZACIJE

 

     Predsjednik odbora organizacije

 

Članak 52.

 

 1. Predsjednik odbora ujedno je i predsjednik organizacije.
 2. Predsjednik odbora neposredno rukovodi njegovim radom.
 3. Predsjednik odbora:
 4. a) predstavlja i zastupa organizaciju;
 5. b) saziva sjednice odbora;
 6. c) saziva skupštinu;
 7. d) podnosi izvješće o radu i aktivnostima organizacije;
 8. e) upoznaje odbor o aktivnostima viših organizacija i drugih tijela i organizacija;
 9. f) u suradnji s dopredsjednikom i tajnikom, priprema prijedlog dnevnog reda sjednica odbora i

obavlja konkretna zaduženja za pripreme sjednica;

 1. g) skrbi za provedbu općih i pojedinačnih akata Skupštine, odbora i viših tijela Stranke;
 2. h) surađuje s višim tijelima i dužnosnicima Stranke, te drugim tijelima i organizacijama;
 3. i) obavlja druge poslove u skladu sa odredbama ovoga Statuta i drugih normativnih i

programskih akata.

 1. Predsjednik može zadužiti pojedine članove odbora za obavljanje konkretnih poslova i

Aktivnosti i može dio poslova iz svoje nadležnosti prenijeti na dopredsjednika, tajnika ili

druge   članove odbora.

 

Dopredsjednik odbora organizacije

 

Članak 53.

 

Dopredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u izočnosti i u slučaju privremene spriječenosti, te obavlja poslove koje mu povjeri odbor ili predsjednik odbora.

 

   Tajnik odbora organizacije

 

Članak 54.

 

Tajnik odbora organizacije:

 1. a) pomaže u radu predsjedniku;
 2. b) predlaže sazivanje sjednica odbora i surađuje u utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, obavlja

tehničke i druge pripreme za sjednice odbora i skupštine;

 1. c) vodi administrativno i financijsko poslovanje organizacije te usklađuje popis članstva s

Glavnim tajništvom (tromjesečno);

 1. d) skrbi za arhivu organizacije;
 2. e) priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata koje donese odbor,skupština i druga tijela

organizacije;

 1. f) predlaže donošenje odluka i poduzimanje mjera za organizacijsko i kadrovsko jačanje i

izgradnju svoje organizacije i Stranke u cjelini;

 1. g) prikuplja informacije, izvješća o radu i aktivnostima, zapisnike sjednica te upozorava

predsjednika i odbor na redovitost u njihovoj dostavi;

 1. h) surađuje s medijima, priprema i šalje informacije za medije;
 2. i) obavlja druge poslove koje mu povjere viša tijela i dužnosnici Stranke, odbor i predsjednik odbora.

 

Prestanak dužnosti dužnosnicima organizacije

 

Članak 55.

 

 1. Predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku odbora organizacije dužnost prestaje:
 2. a) istekom mandata;
 3. b) ostavkom zbog izglasavanja nepovjerenja u skupštini, odboru ili iz nekih drugih

razloga;

 1. c) izborom i imenovanjem na drugu dužnost u Stranci na višoj razini;
 2. d) trajnim preseljenjem u drugo mjesto;
 3. e) prestankom članstva u Stranci.
 4. Predsjedniku odbora dužnost prestaje i neusvajanjem izvješća o radu i aktivnostima

organizacije.

 

 

VIII.SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

 

   Opće odredbe

 

Članak 56.

 

Središnja tijela Stranke su:

 1. Sabor
 2. Predsjednik
 3. Glavni odbor
 4. Predsjedništvo
 5. Glavno tajništvo
 6. Nadzorni odbor
 7. Časni sud
 8. Statutarno povjerenstvo.

 

 

 1. SABOR STRANKE

 

       Sastav Sabora

Članak 57.

 

 1. Sabor je najviše tijelo Stranke.
 2. Sabor čine: svi članovi Glavnog odbora, Nadzornog odbora, Časnog suda i Statutarnog povjerenstva, izabrani izaslanici iz  općinskih, gradskih, županijskih/kantonalnih i regionalnih  organizacija i organizacije Brčko Distrikta koji čine više od 55% sastava Sabora te izaslanici ostalih organizacijskih jedinica u sklopu Stranke, ukoliko su uspostavljene.
 3. Kriterije za izbor izaslanika donosi Predsjedništvo Stranke, vodeći računa o

ravnomjernoj zastupljenosti organizacija te o njihovim izbornim rezultatima.

 1. Glavni odbor donosi odluku o broju izabranih izaslanika.

 

 

 

     Vrste zasjedanja Sabora

 

Članak 58.

 

 1. Sabor može biti redoviti i izvanredni.
 2. Sabor može biti izvještajno-programski i izborni.
 3. Sabor saziva predsjednik ili Predsjedništvo.
 4. Redovito izvještajno-programski Sabor saziva se svake druge godine i saziva ga

predsjednik Stranke, a ako sazivanje neopravdano odgađa, onda ga saziva Predsjedništvo

Stranke.

 1. Zbog izvanrednih okolnosti i potreba, može se sazvati i izvanredni Sabor, koji

može biti izvještajno-programski ili izborni.

 1. Redoviti izborni Sabor saziva se u zadnjem kvartalu izbornog razdoblja od četiri godine.

 

 

                                                                                                         

    Kandidacijsko povjerenstvo

Članak 59.

 

Predsjedništvo Stranke imenuje predsjednika i dva člana kandidacijskog povjerenstva koje nadzire postupak kandidiranja za dužnosti i članstvo u tijelima Stranke koje bira Sabor Stranke. Kandidature moraju biti dostavljene kandidacijskom povjerenstvu najkasnije tri dana  prije održavanja Sabora Stanke.

 

 

 

 

 

 

   

Verifikacijsko povjerenstvo

Članak 60.

 

Predsjedništvo Stranke imenuje predsjednika  i dva člana verifikacijskog povjerenstva koje nadzire pravovaljanost postupka verifikacije članova Sabora Stranke  i utvrđuje broj članova Sabora Stranke potrebnih za pravovaljani rad te pravovaljano odlučivanje.

 

    Izborno povjerenstvo

Članak 61.

 

Sabor Stranke imenuje predsjednika i četiri člana izbornog povjerenstva koje provodi i nadzire postupak izbora na dužnost i članstvo u tijelima koje bira Sabor.

 

 

      Povjerenstvo za pritužbe

 

Članak 62.

 

Sabor Stranke imenuje predsjednika i  dva člana povjerenstva za pritužbe kojemu se mogu uputiti prigovori zbog nepravilnost u radu Sabora.

 

      Odlučivanje na zasjedanju Sabora

 

Članak 63.

 

 1. Sabor može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina izaslanika.
 2. Odluke se usvajaju većinom glasova izaslanika nazočnih zasjedanju Sabora, osim u slučajevima kada je to ovim Statutom drukčije određeno.

 

                                                                                                                     

     Djelokrug poslova Sabora

 

Članak 64.

 

 1. Sabor verificira mandate izaslanika i bira:
 2. a) predsjednika Stranke na prijedlog Predsjedništva ili najmanje 50 nazočnih izaslanika

zasjedanju na Saboru;

 1. b) zamjenika predsjednika na prijedlog Predsjedništva Stranke ili najmanje 30 nazočnih

izaslanika;

 1. c) tri dopredsjednika na prijedlog županijskih/kantonalnih i regionalnih organizacija ili najmanje

20 nazočnih izaslanika;

 1. d) članove Nadzornog odbora;
 2. e) članove Časnog suda;
 3. f) članove Statutarnog povjerenstva;
 4. g) članove radnih tijela Sabora.

  

 1. Sabor usvaja:
 2. a) Statut
 3. b) Političku deklaraciju
 4. c) Program rada
 5. d) Poslovnik
 6. e) Izvješće o radu predsjednika Stranke za proteklo razdoblje.

                                                                                                         

 1. Sabor odlučuje o ujedinjenju Stranke s drugim strankama i o prestanku rada Stranke.
 2. Osim normativnih i političko-programskih akata iz stavka 2.ovoga članka, Sabor usvaja i druge opće i pojedinačne normativne i programske akte iz svoje nadležnosti i potvrđuje odluke  iz nadležnosti Sabora koje je donio Glavni odbor.

 

 

     Sazivanje Sabora

 

Članak 65.

 

Predsjednik je dužan sazvati Sabor:

 1. na zahtjev najmanje tri organizacije županijske/kantonalne ili regionalne organizacije i organizacije Brčko Distrikta u roku od 30 dana. Ako u tome roku ne sazove Sabor, sazvat će ga Predsjedništvo Stranke;
 2. b) na zahtjev većine članova Glavnog odbora u roku od 30 dana. Ako u tome roku predsjednik

ne sazove Sabor, sazvat će ga predsjednik Glavnog odbora.

 

 

 1. PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 66.

 

Predsjednik Stranke

 1. Predsjednik Stranke ujedno je predsjednik Predsjedništva.
 2. Predsjednika Stranke bira Sabor.
 3. Predsjednik Stranke:
 4. a) predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i inozemstvu;
 5. b) skrbi za provedbu odluka Sabora i drugih središnjih tijela i politike Stranke;
 6. c) saziva Sabor i sjednice Predsjedništva;
 7. d) saziva konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora, Nadzornog odbora, Časnog suda,

Statutarnog povjerenstva i drugih stalnih i privremenih tijela Stranke;

 1. e) u suradnji sa zamjenikom predsjednika i glavnim tajnikom, saziva sjednice Predsjedništva i

utvrđuje prijedloge dnevnog reda;

 1. f) potpisuje akte koje donose Sabor i Predsjedništvo te prenosi svoje ovlasti na zamjenika

predsjednika, dopredsjednike i glavnog tajnika;

 1. g) podnosi Saboru stranke izvješće o radu Stranke za razdoblje između dva sabora;
 2. h) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i poslovnicima Sabora i Glavnog

odbora.

 

 1. Predsjednik Stranke predlaže Predsjedništvu imenovanje i razrješenje dužnosti glavnog tajnika Stranke.

 

                                                                                                         

 1. GLAVNI ODBOR

 

     Sastav i izbor članova Glavnog odbora

 

Članak 67.

 

 1. Glavni odbor je najviše političko-programsko i izborno tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora.
 2. Glavni odbor čine;
 3. a) predsjednik Stranke i članovi Predsjedništva;
 4. b) glavni tajnik;
 5. c) predsjednici Nadzornog odbora, Časnog suda i Statutarnog povjerenstva;
 6. d) po dva člana koje biraju i imenuju odbori ili povjerenstva kantonalnih/županijskih i

regionalnih odbora, te odbor Brčko Distrikta;

 1. e) predsjednici kantonalnih/županijskih, regionalnih organizacija i organizacije Brčko

Distrikta;

 1. f) predstavnici Stranke u predstavničkim tijelima BiH, entiteta i županij/kantona i Brčko

Distrikta, te ministri na svim razinama vlasti i načelnici općina i Brčko Distrikta;

 1. g) po jedan član kojega, na tri izravno osvojena mandata na lokalnim izborima, biraju i imenuju

županijske/kantonalne i regionalne organizacije.

 1. Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik Glavnog odbora.

 

 

      Djelokrug Glavnog odbora

 

Članak 68.

 

Glavni odbor:

 1. a) bira i razrješuje s dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavnog odbora, kao i

članove drugih tijela u skladu sa ovim Statutom;

 1. b) daje političke ocjene i utvrđuje politiku Stranke;
 2. c) na temelju Statuta, Programa rada i Političke deklaracije,  daje smjernice za rad Stranke

odnosno njezinih tijela i organizacija;

 1. d) upravlja imovinom Stranke, razmatra i utvrđuje financijske planove i financijska izvješća te

izvješća o poslovnoj politici Stranke i usvaja završni račun;

 1. e) odlučuje o osnivanju glasila i drugih tiskanih i elektroničkih izdanja;
 2. f) donosi izmjene i dopune akata iz nadležnosti Sabora koje, do Sabora imaju karakter

privremenih akata;

 1. g) skrbi za provedbu usvojenih dokumenata i odluka Sabora;
 2. h) donosi odluku o broju izaslanika za Sabor;
 3. i) potvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, kandidacijske liste za opće izbore;
 4. j) donosi Izborni program i utvrđuje Izbornu strategiju Stranke;
 5. k) donosi odluku o sudjelovanju u koalicijama s drugim strankama;
 6. l) predlaže kandidate za tijela vlasti na entitetskoj i državnoj razini, te analizira rad izabranih   kandidata u tijelima vlasti i daje smjernice za njihov rad;
 7. m) donosi svoj Poslovnik i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
 8. n) utvrđuje kriterije  i donosi Pravilnik o počasnom članstvu;
 9. o) donosi odluku o članarini;
 10. p) odlučuje o formiranju interesnih i savjetodavnih oblika organiziranja Stranke;
 11. s) na upražnjena mjesta predsjednika i zamjenika predsjednika te dopredsjednike Stranke;
 12. t) obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim aktima Stranke.

 

         Sazivanje sjednica Glavnog odbora

 

Članak 69.

 

 1. Glavni odbor radi u sjednicama. Sjednice Glavnog odbora održavaju se najmanje jednom

godišnje.

 1. Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora. Ako predsjednik Glavnog odbora

nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu, saziva je zamjenik predsjednika Glavnog odbora.

 

 

       Odlučivanje u Glavnom odboru

Članak 70.

 

 1. Glavni odbor može punovažno odlučivati ako je nazočna natpolovična većina njegovih članova.
 2. Natpolovičnom većinom glasova svih članova, Glavni odbor odlučuje o:
 3. a) izboru i imenovanju, razrješenju dužnosti članova u tijelima i dužnosnika Stranke u skladu s

ovim Statutom;

 1. b) donošenju odluka iz djelokruga Sabora.
 2. Sve ostale odluke Glavni odbor donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

 

 1. PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

 

     Sastav i izbor članova Predsjedništva

 

Članak 71.

 

 1. Predsjedništvo je izvršno političko tijelo Stranke.
 2. Predsjedništvo ima 11-15 članova.
 3. Predsjedništvo čine: predsjednik, zamjenik predsjednika i tri dopredsjednika koje bira

Sabor, te predsjednik Glavnog odbora.

 1. Svaka kantonalna/županijska, regionalna i organizacija Brčko Distrikta delegira po jednog člana

u Predsjedništvo. U tu kvotu ne ulaze: predsjednik, zamjenik predsjednika, predsjednik Glavnog

odbora i dopredsjednici Stranke.

 1. Predsjedništvo donosi odluku kojom odlučuje o teritoriju za koji je pojedini dopredsjednik zadužen.

 

 

    Djelokrug Predsjedništva

 

Članak 72.

 

Predsjedništvo:

 1. a) neposredno provodi politiku Stranke;
 2. b) provodi odluke,zaključke i stajališta Sabora i Glavnog odbora;
 3. c) vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova tako da prijedlozi za središnja tijela ne

mogu sadržavati manje od jedne trećine kandidata istoga spola u odnosu na ukupan broj

članova toga tijela,te o ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti stranačkih

organizacija u organima i tijelima Stranke;

 1. d) bira i imenuje glavnog tajnika;
 2. e) predlaže financijski plan, završni račun i kontrolira tekuće materijalno-financijsko poslovanje

Stranke, te donosi pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju;

 1. f) razmatra pitanja iz područja unutarnjih, organizacijskih i kadrovskih rješenja i odgovorno je za

učinkovito izvršavanje profesionalnih obveza za potrebe Stranke;

 1. g) raspušta odbore organizacije i imenuje povjerenike ili povjerenstva;
 2. h) predlaže kandidacijske liste za parlamentarne izbore na razini države i entiteta i kandidate za

dužnosti u Stranci, te potvrđuje izborne liste za niže razine vlasti;

 1. i) razmatra i potvrđuje prijedloge kandidata za tijela vlasti na županijskoj/kantonalnoj razini;
 2. j) koordinira i usklađuje programe rada lokalnih organizacija te skrbi za informiranje u

Stranci;

 1. k) utvrđuje prijedloge odluka za Glavni odbor;
 2. l) usvaja svoj Poslovnik i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti ;
 3. m) utvrđuje izgled članske iskaznice;
 4. n) donosi odluku o formiranju interesnih i savjetodavnih oblika organiziranja;
 5. o) donosi Pravilnik o organizaciji i radu Glavnog tajništva i odluku o sistematizaciji radnih mjesta

u Glavnom tajništvu;

 1. p) obavlja druge poslove određene Statutom i Poslovnikom Predsjedništva.

 

                                                                                                         

    Sazivanje sjednica Predsjedništva

 

Članak 73.

 

 1. Redovite sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.
 2. Izvanredne sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi.
 3. Predsjednik Stranke saziva sjednice Predsjedništva samoinicijativno ili na zahtjev najmanje

trećine članova Predsjedništva.

 1. Iznimno, sjednicu Predsjedništva može sazvati i zamjenik predsjednika.

 

 1. GLAVNO TAJNIŠTVO 

 

Djelokrug Glavnog tajništva

Članak 74.

 

 1. Glavno tajništvo Stranke obavlja organizacijske, administrativne, tehničke i stručne poslove za potrebe središnjih tijela Stranke i zajedno s povjerenicima osigurava provedbu odluka i utvrđenih politika Stranke.
 2. Glavni tajnik rukovodi radom Glavnog tajništva Stranke, sukladno odlukama Glavnog odbora i  Predsjedništva Stranke.

 

 

 1. NADZORNI ODBOR

 

     Sastav, izbor članova i djelokrug Nadzornog odbora

 

Članak 75.

 

 1. Nadzorni odbor je stalno tijelo Sabora.
 2. Članove odbora bira Sabor.
 3. Nadzorni odbor ima pet članova koji na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.
 4. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.
 5. Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Središnjice i svih organizacija i

oblika  organiziranja Stranke te raspolaže li se sredstvima zakonito, uredno i

namjenski.

 1. Nadzorni odbor radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi. Sjednice Nadzornog odbora

saziva predsjednik koji i predsjeda njima.

 1. Nadzorni odbor podnosi izvješće o svome radu i za svoj rad odgovara Saboru.

 

 1.  ČASNI SUD

 

     Sastav, izbor  i djelokrug Časnog suda

 

Članak 76.

 

 1. Časni sud je tijelo Sabora.
 2. Članove Časnog suda bira Sabor.
 3. Časni sud ima pet članova koji na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika

predsjednika.

 1. Časni sud odlučuje o prizivima protiv odluke disciplinskih povjerenstava te ju je ovlašten

potvrditi, preinačiti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

 1. U slučaju vođenja postupka protiv člana središnjih tijela Stranke, u prvom stupnju odlučuje

Časni sud.

6.U slučaju iz prethodnog stavka, priziv se podnosi Predsjedništvu Stranke u roku

od 30 dana od dana primitka odluke, a Predsjedništvo je ovlašteno pobijanu odluku

potvrditi, preinačiti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

 1. U slučaju vođenja postupka protiv člana Predsjedništva, on ne može sudjelovati u donošenju

odluke, a također ni u slučaju ako je podnio priziv.

 

 

 1.  STATUTARNO POVJERENSTVO

 

       Sastav, izbor članova i djelokrug Statutarnog povjerenstva

 

Članak 77.

 

 1. Članove Statutarnog povjerenstva bira Sabor.
 2. Statutarno povjerenstvo ima pet članova koji na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Najmanje tri člana ovoga povjerenstva trebaju biti diplomirani pravnici.
 3. Statutarno povjerenstvo prati primjenu Statuta i po zahtjevu članstva i organizacija daje mjerodavna tumačenja Statuta i općih akata, ocjenjuje i skuplja prijedloge i predlaže njihove izmjene i dopune.
 4. Mišljenje i tumačenje Statutarnog povjerenstva obvezujuće je za sve organizacije i tijela. Statutarno povjerenstvo dužno je dati tumačenje najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.
 5. Statutarno povjerenstvo podnosi izvješće o svome radu i za svoj rad odgovara Saboru.

 

        Zamjenik predsjednika Stranke

 

Članak 78.

 

1.Zamjenika predsjednika Stranke bira Sabor na prijedlog Predsjedništva ili na prijedlog 30

nazočnih izaslanika zasjedanju Sabora.

 1. Zamjenik Predsjednika pomaže u radu predsjedniku i obavlja njegove dužnosti u vrijeme

njegove izočnosti.

 1. U slučaju trajnog prestanka dužnosti predsjednika prije isteka redovitog mandata, zamjenik

obavlja funkciju predsjednika do izbora novog predsjednika.

 

 

 

 

 

         Počasni predsjednik

Članak 79.

 

 1. Stranka može imati počasnog predsjednika.
 2. Počasni predsjednik je počasna dužnost koja se iznimno dodjeljuje članu koji je svojim

djelovanjem na osobit način doprinio ugledu i djelovanju Stranke.

 1. Počasnog predsjednika proglašava Sabor Stranke.

                                                                                                                              

         Glavni tajnik

 

Članak 80.

 

 1. Glavni tajnik:
 2. a) osigurava izvršenje odluka Glavnog odbora i  Predsjedništva Stranke;
 3. b) redovito prati politička zbivanja u društvu i daje upute za aktivnosti;
 4. c) koordinira rad Glavnog tajništva;
 5. d) skrbi za usklađeno i redovito djelovanje svih središnjih tijela Stranke;
 6. e) skrbi za imovinu i materijalno-financijsko poslovanje Stranke;
 7. f) skrbi za normativnu uređenost i usklađenost rada organizacija i tijela Stranke;
 8. g) izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Predsjedništva, Glavnog odbora i

Sabora;

 1. h) osigurava zaključivanje ugovora za koje je ovlašten;
 2. i) podnosi izvješće o svome radu  Predsjedništvu  i Glavnom odboru te priprema izvješće o radu

Stranke;

 1. j) prikuplja izvješća o radu i aktivnostima organizacija i tijela Stranke i prati njihov rad,

upozorava Predsjedništvo i Glavni odbor na nedostatke i slabosti te predlaže mjere za njihovo

otklanjanje;

 1. k) razmatra i predlaže organizacijska rješenja od važnosti za rad, jačanje i razvoj Stranke;
 2. l) organizira obavljanje administrativnih, analitičko-informativnih i drugih stručno-političkih

poslova,

 1. Glavni tajnik za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Glavnom odboru.

 

      Dopredsjednici stranke

 

Članak 81.

 

 1. Dopredsjednici Stranke pomažu predsjedniku u radu. Stranka ima tri dopredsjednika.
 2. Dopredsjednici neposredno provode politiku Stranke konkretnim političkim djelovanjem na

teritoriju za koje su određeni odlukom Predsjedništva.

 1. Dopredsjednici stranke koordiniraju  i usklađuju rad organizacija na teritoriju za koje su zaduženi .

 

      Tajnik za odnose s javnošću

Članak 82.

 

 1. Predsjedništvo bira i imenuje tajnika za odnose s javnošću, koji prigodnim priopćenjima,

tiskovnim konferencijama i na druge načine upoznaje javnost s radom i aktivnostima Stranke,

njezinih tijela i organizacija, te o politici Stranke i njezinim stajalištima o najvažnijim političkim

problemima i  pitanjima u zemlji i u inozemstvu.

 1. Predsjedništvo odlukom o imenovanju tajnika za odnose s javnošću podrobnije propisuje

njegov djelokrug i način rada.

3.Tajnik za odnose s javnošću podnosi redovita izvješća i za svoj rad odgovara Predsjedništvu.

 

       Mandati članova u tijelima i dužnosnika Stranke

 

Članak 83.

 

Predsjednici, zamjenici, dopredsjednici, tajnici i članovi svih tijela na svim razinama biraju se na četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

       Mjerodavnost tijela i organizacija u postupku izbora kandidata za izbore

 

Članak 84.

 

 1. Kandidate, kandidacijsku listu i kompenzacijsku listu za izbore u predstavnička tijela na razini

države i entiteta utvrđuje Glavni odbor  na prijedlog županijskih /kantonalnih i

regionalnih odbora, organizacije Brčko Distrikta i Predsjedništva Stranke.

 1. Kandidate i kandidacijske liste za izbore za skupštine županija/kantona predlažu

kantonalni/županijski odbori, a za Skupštinu Brčko Distrikta,Odbor HNS BiH

Brčko Distrikta.

 1. Kandidate i kandidacijske liste za lokalne izbore predlažu općinski odbori Stranke.
 2. Kandidati na kandidacijskim listama Stranke ne moraju biti članovi Stranke, uz uvjet da daju

pisani pristanak za sudjelovanje u izbornom procesu i da rade u

korist Stranke.

 

Nominiranje kandidata za članove u tijela i za dužnosti u Stranci

 

Članak 85.

 

 1. Za člana u tijelu ili za dužnosnike Stranke može se kandidirati svaki član koji dobije potporu

svoje organizacije, i to:

 1. a) za članove u središnjim tijelima i za dužnosnike Stranke kandidate predlažu

županijske /kantonalne i regionalne organizacije i Organizacija HNS BiH Brčko Distrikta;

 1. b) za članove u tijelima i za dužnosnike u županijskim /kantonalnim i regionalnim organizacijama

kandidate predlažu općinske organizacije;

 1. c) za članove u tijelima i za dužnosnike u općinskim organizacijama i Organizaciji HNS BiH Brčko

Distrikta kandidate predlažu mjesni odbori.

 

 1. Za članove u tijelima i za dužnosnike u svim organizacijama mogu se kandidirati i sami članovi na skupštinama uz potpise potpore najmanje 20% njezinih članova.

 

VIII.   STJECANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

 

       Pravni sljednik imovine

Članak 86.

 

Stranka je pravni sljednik imovine koju je HSS posjedovala na području BiH od osnutka (22. 12. 1904. godine), te koju su posjedovale Hrvatske seljačke zadruge čiji je osnivač bila HSS i sljednik je imovine Nove hrvatske inicijative.

 

      

 

                                                                                                               

      Prihodi i imovina, financijsko poslovanje Stranke

 

Članak 87.

 

 1. Stranka svoje prihode ostvaruje iz članarina, darova, dobrovoljnih priloga, proračunskih sredstava  po osnovi zastupljenosti u predstavničkim tijelima i iz drugih izvora.
 2. Imovina Stranke sastoji se od novčanih sredstava, pokretnina, nekretnina, vrijednosnih papira i prava.
 3. Stranka ima transakcijske račune i devizne račune kod poslovnih banaka, sukladno Zakonu.

4.Radi financiranja svojih redovitih obveza, transakcijske račune mogu imati županijske /kantonalne, regionalne  organizacije  i  Organizacija HNS BiH Brčko Distrikta koje su dužne voditi svoje materijalno-financijsko poslovanje sukladno zakonu i o tome izvješćivati Središnjicu.

 1. Stranka može ostvarivati prihode i od organiziranja djelatnosti dopuštenih zakonom.

6.Stranka ostvaruje prihode,organizira djelatnosti kojima se mogu ostvariti prihodi i vodi materijalno-financijsko poslovanje sukladno zakonu i drugim važećim pravnim propisima.

 1. Prestanak članstva u Stranci, izdvajanje i prestanak rada ili raspuštanje organizacija Stranke nikome ne daje nikakvo pravo na imovinu i na prihode Stranke.
 2. U slučaju prestanka rada Stranke, Glavni odbor donosi odluku o njezinoj imovini sukladno zakonu.

 

       Vođenje financijskog poslovanja

Članak 88.

 

 1. Neposredne materijalno-financijske poslove Stranke i organizacija koje nemaju svoje transakcijske račune obavlja glavni tajnik Stranke.
 2. Nadzor nad financijskim poslovanjem Stranke provode predsjednik i Nadzorni odbor.

 

 

 1.  DONOŠENJE STATUTA,  NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE

 

 Izmjene i dopune Statuta

Članak 89.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti Statutarno povjerenstvo, Predsjedništvo

Stranke i odbori županijskih /kantonalnih i regionalnih  te Organizacija HNS BiH Brčko

Distrikta.

 1. Izmjene i dopune Statuta donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih izaslanika.
 2. U iznimnim okolnostima, izmjene i dopune Statuta može usvojiti i Glavni odbor dvotrećinskom

većinom glasova svih članova. Tako usvojene izmjene i dopune imaju privremeni karakter do

njihovog potvrđivanja na zasjedanju Sabora.

 

Članak  90.

 

 1. Za donošenje novog Statuta, Statutarno povjerenstvo dužno je izraditi nacrt statuta i dostaviti

ga Predsjedništvu, koje će ga uputiti na javnu raspravu  svim organizacijama najkasnije 60 dana

prije održavanja Sabora Stranke.

 1. Prijedlog novog statuta utvrđuje Glavni odbor i dostavlja ga Saboru na razmatranje i usvajanje.
 2. Novi statut donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih izaslanika.

 

 

 1. NAČIN ODLUČIVANJA O PRESTANKU RADA STRANKE

 

Članak 91.

 

 1. Stranka može prestati s radom ili se može udružiti s jednom ili više drugih političkih stranaka i

organizacija.

 1. Odluku o prestanku Stranke ili o njezinom udruživanju donosi Sabor Stranke dvotrećinskom

većinom glasova svih izaslanika.

 1. Odluka o prestanku rada ili o udruživanju Stranke, obvezujuća je za sve organizacije i organizacijske oblike Stranke.
 2. U slučaju udruživanja, imovina Stranke u cijelosti se prenosi na novonastalu stranku.

 

Stupanje na snagu

Članak 92.

 

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Sarajevu, 14. 12. 2013. godine                                                                        Predsjednik Stranke v.r.